Mẫu kế hoạch Marketing 4P từ Deloitte

Mẫu kế hoạch Marketing 4P từ Deloitte

1/ Phân tích SWOT

Phân tích SWOT

Mô hình SWOT trong doanh nghiệp

 

Phân tích doanh nghiệp

 

Phân tích đối thủ cạnh tranh

Phân tích đổi thủ cạnh tranh

2/ Kế hoạch marketing Mix 4P

 

Kết quả hình ảnh cho marketing mix

 

Đo lường quy mô thị trường

 

Tam  sam som

 

pt

Phân tích cụ thể TAM - SAM - SOM

Sản phẩm

sp

Phân tích đặc điểm từng sản phẩm

 

Pt

Xác định USP bằng 5 bước

Giá cả

top 10

Top 10 chiến lược định giá (Xem chi tiết tại đây)

 

4 loại

4 loại định giá sản phẩm (Xem chi tiết tại đây)

Xúc tiến

 

Xt

7 loại hình quản bá sản phẩm 

Phân phối

pp

Các công việc xây dựng hệ thống phân phối

 

Nguồn: SlimSoft.vn

Bình luận